Staff


นายศุภชัย นาฏงามขำ
นายศุภชัย นาฏงามขำ
Mr.Supachai Nathngamkham
ประธานกรรมการ
นายผดุง นาฏงามขำ
นายผดุง นาฏงามขำ
Mr.phadung Nathngamkham
กรรมการผู้จัดการ
น.ส.ศรีวรรณ วิจาอ้าย
น.ส. ศรีวรรณ วิจาอ้าย
Miss sriwan wijaai
ฝ่ายบุคคล
you are stronge than you think. Don't give up.
นางสายพิน นาฏงามขำ
นางสายพิน นาฏงามขำ
Mrs.saipin Nathngamkham
หัวหน้าฝ่ายบริการบ้านชาวนา
นายประดิษฐ์ นาฏงามขำ
นายประดิษฐ์ นาฏงามขำ
Mr.pradit Nathngamkham
หัวหน้าฝ่ายบริการเวียงกุมกาม
คติพจน์ อย่าเป็นน้ำที่เต็มแก้ว
นางจันทิมา กิ่งไทร
นางจันทิมา กิ่งไทร
Mrs.juntima kingsai
หัวหน้า cooking course
คติพจน์ ประสบการณ์วันนี้คือบทเรียนในวันหน้า
น.ส.วรรณษา อินทโรจน์
น.ส.วรรณษา อินทโรจน์
Miss Wannasa Intaroj
ฝ่ายต้อนรับ
คติพจน์ ชีวิตก็เหมือนบทเรียน ต้องใช้ชีวิตถึงจะเข้าใจ
น.ส.จุรีพร ผดุง
น.ส.จุรีพร ผดุงพนาไพร
Miss Jureeporn Phadungpanapai
ฝ่ายบริการ
คติพจน์ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
น.ส.กานต์ธิดา หล้าเบอะ
น.ส.กานต์ธิดา หล้าเบอะ
Miss Kanthida Laber
ฝ่ายบริการ
คติพจน์ ชีวิตคือการต่อสู้ ศัตรูคือกำลัง อุปสรรคคือหนทางแห่งความสำเร็จ
นายกิตติพงษ์ นาฏงามขำ
นายกิตติพงษ์ นาฏงามขำ
Mr.Kittipong Nathngamkham
ฝ่ายการตลาดและไอที
คติพจน์ คนขยันไม่อดตาย
นายณัฐพงศ์ นาฏงามขำ
นายณัฐพงศ์ นาฏงามขำ
Mr.Nattapong Nathngamkham
ผู้ช่วยฝ่ายการตลาดและไอที
คติพจน์ การดื่มเหล้าให้เมาไม่ใช่ยีห้อของสุรา การศึกษาคือความรู้ที่ได้มาไม่ใช่สถาบัน
นายอดิศักดิ์ กิ่งไทร
นายอดิศักดิ์ กิ่งไทร
Mr.Adisak Kingsai
ฝ่ายบริการเวียงกุมกาม
คติพจน์ คนที่ไม่เคยทำผิดคือคนที่ไม่เคยทำอะไร
นายธัชชัย แก้วยศ
นายธัชชัย แก้วยศ
Mr.Tuchchai keawyod
นายท้ายเรือ
คติพจน์ ก้าวแรกที่พลาดพลั้ง คือก้าวหลังที่มั่นคง
นายรพีพันธิ์ กรินาสา
นายรพีพันธิ์ กรินาสา
Mr.Rapeepun Krinasa
นายท้ายเรือ
คติพจน์ จะพยายามให้ถึงที่สุด
นายโชคชัย วันมูด
นายโชคชัย วันมูด
Mr.Chokchai Wonmood
นายท้ายเรือ
คติพจน์ ถ้าโลกนี้ไม่มีคำว่าอุปสรรคมนุษย์โลกคงไม่รู้จักคำว่าพยายาม
นายประสิทธิ์ เนินสุด
นายประสิทธิ์ เนินสุด
Mr.Prasit Nernsud
ช่างไฟ, นายท้ายเรือ
if you want to go fast.. go alone...if you want to go far ....go together.
นายขุนทอง บุญลือ
นายขุนทอง บุญลือ
Mr.Khunthong Boonlue
ช่างเครื่อง,นายท้ายเรือ
Don't think you're gonna love. When you don't ever start.
นายบุญจันทร์ ธีรณัคคิ
นายบุญจันทร์ ธีรณัคคิ
Mr.Boonjun teeranukki
ฝ่ายซ่อมบำรุง,จัดสวน
คติพจน์ กินให้อิ่ม นอนให้อุ่น หุ่นไม่เกี่ยว
นางสำเภา แซ่ก๋วย
นางสำเภา แซ่ก๋วย
Mrs.Sampao saekouy
แม่ครัว
คติพจน์ การให้คือการสื่อสารที่ดี

Book Now